Μαθήματα

Το νέο ΠΠΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος περιλαμβάνει συνολικά 40 μαθήματα κατά κατεύθυνση, από τα οποία:

  • τα 36 είναι Υποχρεωτικά (Υ),
  • τα 4 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ).

Τα μαθήματα του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου διδάσκονται από κοινού και στις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS). Οι συνολικές Πιστωτικές Μονάδες ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο (240 για το σύνολο των οκτώ εξαμήνων σπουδών). Κάθε Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες Φόρτου Εργασίας. Ο Φόρτος Εργασίας υπολογίζεται σε κάθε μάθημα, κατά προσέγγιση τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας (50 ώρες Φόρτου Εργασίας ανά εξάμηνο).

Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του τυπικού προγράμματος είναι από 24 έως 26.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε γενικής υποδομής (περιλαμβανομένων των μαθημάτων Δ.Ο.Ν.Α.), ειδικής υποδομής και ειδικότητας. Για τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών μέχρι 40 μαθήματα, στα οποία περιλαμβάνονται μέχρι 10% κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται μετά το 4ο εξάμηνο.

Ο συνολικός αριθμός των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρονται είναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που οφείλει να παρακολουθήσει ο φοιτητής (4) και δεν υπερβαίνει τα 12 ως μέγιστο αριθμό προσφερομένων γνωστικών αντικειμένων στο σύνολο. Οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης θα επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής στην αρχή του κάθε εξαμήνου  και θα προσφέρονται μόνο όσα επιλεγούν από διψήφιο αριθμό φοιτητών.

Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί και προαιρετικά μαθήματα, δηλαδή αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του ιδίου Τμήματος που δεν έχει επιλέξει, ή μαθημάτων άλλων Τμημάτων της ιδίας ή άλλης Σχολής, χωρίς να βαθμολογείται.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, πραγματοποιείται η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, στις οποίες κατανέμονται 20 και 10 πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα.

Διδακτικές Μονάδες: 30 ανά εξάμηνο & 240 στο σύνολο των σπουδών.

Εβδομαδιαίος Φόρτος Εργασίας: 50 ώρες ανά εξάμηνο & 350 ώρες στο σύνολο των σπουδών.

Σχέση Φόρτου Εργασίας/Διδακτικές Μονάδες: 350/30 = 11,66

Τα μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) και ειδικότητας (ΜΕ) δεν υπερβαίνον το 70 % του συνόλου των μαθημάτων (40) σε κάθε κατεύθυνση, ενώ ο αριθμός των μαθημάτων ΔΟΝΑ δεν υπερβαίνει το 10%  (4) σε κάθε κατεύθυνση.

Για τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς συνολικά 40 μαθήματα, στα οποία περιλαμβάνονται 4 (10%) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που διδάσκονται μετά το 4ο εξάμηνο.

Comments are closed.