Ζωικής Παραγωγής

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ   Ε Σ Φ.Ε. ΔΜ/ECTS
3401 Ανατομία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 3 3 6 12 7
3402 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 3 2 5 10 6
3403 Μικροβιολογία – Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 6
3404 Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
3405 Παθολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 2 3 5 10 6
Σύνολο     12 14 26 50 30

  5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ.  Θ   Ε Σ Φ.Ε. ΔΜ/ECTS
3501 Βοοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3502 Διατροφή Αγροτικών Ζώων Ι Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3503 Προβατοτροφία – Αιγοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3504 Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3505 Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
Και ένα (1) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
3506 Μελισσοκομία – Σηροτροφία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3507 Αγγλικά ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3508 Τεχνολογία Ζωοτροφών-Βρωματολογία ΕΥ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
Σύνολο     12 14 26 50 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ Ε Σ Φ.Ε. ΔΜ/ECTS
3601 Χοιροτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6
3602 Κτηνιατρική Φαρμακολογία Υ ΜΕ 3 2 5 11 6
3603 Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ Υ ΜΕ 2 3 5 10 6
3604 Υ ΜΕ 3 3 6 12 7
Και ένα (1) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
3605 Εναλλακτικές Εκτροφές (Θηραματοτροφία-Ιπποτροφία-Γουνοφόρα) ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3606 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 8 5
3607 Τεχνολογία Κρέατος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
Σύνολο     12 13 25 50 30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ   Ε Σ Φ.Ε. ΔΜ/ECTS
3701 Γαλακτοκομία – Τεχνολογία Γάλακτος Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3702 Βιολογική Κτηνοτροφία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3703 Πτηνοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6
3704 Υγιεινή Αγροτικών Ζώων και Εγκαταστάσεων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
Και δύο (2) από τα επιλογής υποχρεωτικά
3705 Υδατοκαλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3706 Γεωργική Βιοτεχνολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3707 Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 8 5
3708 Ευζωία και Ηθολογία Ζώων ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3709 Διαχείριση Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων & Προστασία Περιβάλλοντος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3710 Βελτίωση & Διαχείριση Βοσκοτόπων ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 4
Σύνολο     12 14 26 50 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ   Ε Σ Φ.Ε. ΔΜCTS
3801 Πτυχιακή εργασία Υ 36 34 20
3802 Πρακτική άσκηση Υ 4 16 10
Σύνολο 40 50 30

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ   Ε Σ Φ.Ε. ΔΜCTS
1101 Μαθηματικά – Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ 2 1 3 7 5
1102 Αγροφυσική Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1103 Γεωργική Χημεία Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1104 Κυτταρολογία-Βιοχημεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11 6
1105 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1201 Μορφολογία  και Ανατομία  Φυτών Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1202 Εδαφολογία Υ ΜΓΥ 3 2 5 10 6
1203 Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα Υ ΜΓΥ 2 2 4 7 4
1204 Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1205 Γεωργικές- Θερμοκηπιακές Κατασκευές Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1206 Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
Σύνολο     24 23 47 93 56

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1301 Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1302 Γενετική Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
1303 Γενική Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1304 Γενική Δενδροκομία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1305 Γενική Λαχανοκομία Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
1306 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
3401 Ανατομία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 3 3 6 12 7
3402 Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 3 2 5 10 6
3403 Μικροβιολογία – Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 6
3404 Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
3405 Παθολογία Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕΥ 2 3 5 10 6
3508 Τεχνολογία Ζωοτροφών-Βρωματολογία ΕΥ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
Σύνολο     26 30 56 108 65

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
3501 Βοοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3502 Διατροφή Αγροτικών Ζώων Ι Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3503 Προβατοτροφία – Αιγοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3504 Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3505 Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3506 Μελισσοκομία – Σηροτροφία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3507 Αγγλικά ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3601 Χοιροτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6
3602 Κτηνιατρική Φαρμακολογία Υ ΜΕ 3 2 5 11 6
3603 Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ Υ ΜΕ 2 3 5 10 6
3604 Υ ΜΕ 3 3 6 12 7
3605 Εναλλακτικές Εκτροφές (Θηραματοτροφία-Ιπποτροφία-Γουνοφόρα) ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3607 Τεχνολογία Κρέατος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3701 Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
3702 Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3703 Πτηνοτροφία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6
3704 Υγιεινή Αγροτικών Ζώων και Εγκαταστάσεων Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
3705 Υδατοκαλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3706 Γεωργική Βιοτεχνολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3708 Ευζωία και Ηθολογία Ζώων ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3709 Διαχείριση Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων & Προστασία Περιβάλλοντος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
3710 ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 4
    46 51 97 190 115

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ Κατ. Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1106 Γεωργική Οικονομία Υ ΔΟΝΑ 3 3 8 4
3606 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 9 5
3707 Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 8 5
Σύνολο     7 4 11 25 14

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ/ECTS
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΓΥ+ΔΟΝΑ 14 (35%) 31 27 70
ΜΕΥ 12 (30%) 26 30 65
ΜΕ 14 (35%) 33 32 75
Πτυχιακή Εργασία 20
Πρακτική Άσκηση 10
Γενικό Σύνολο 40 (100%) 93 84 240

 

Comments are closed.