Αγροτικής Οικονομίας

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4401 Οικονομική Επιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
4402 Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών Προϊόντων Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
4403 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4404 Αγροτική Κοινωνιολογία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,0
4405 Συνεταιριστική Οικονομία Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 6,0
Σύνολο   13 11 24 50 30,0

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4501 Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων Υ ΔΟΝΑ 3 2 5 11 6,0
4502 Μακροοικονομία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,0
4503 Συγκριτική Γεωργία Υ ΜΕ 2 2 4 8 6,0
4504 Αγροτική Μεταρρύθμιση Υ ΜΕ 3 2 5 11 7,0
Και ένα από τα  επιλογής υποχρεωτικά
4505 Αγγλικά Ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 3 5 9 5,0
4506 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 3 5 9 5,0
Σύνολο     13 13 26 50 30,0

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4601 Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική Ι Υ ΜΕ 3 2 5 10 6,0
4602 Αγροτική Πολιτική Υ ΜΕ 3 2 5 10 6,0
4603 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
4604 Διεθνές Εμπόριο Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4605 Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος Υ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
Και ένα από τα  επιλογής υποχρεωτικά
4606 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΥ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
4607 Αγροτική Γεωγραφία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
Σύνολο     14 12 26 50 30,0

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4701 Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική ΙΙ Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4702 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
4703  Ανάπτυξη και Αγροτική Χωροθέτηση Υ ΜΕ 2 2 4 8 4,0
4704 Χρηματοδότηση Γεωργικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Υ ΜΕ 3 2 5 10 6,0
Και δύο (2) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
4705 Τεχνοοικονομικές Μελέτες στον Πρωτογενή Τομέα ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4706 Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων ΕΥ ΜΕ 2 2 4  8 5,0
4707 Κλασσικά Κείμενα του Αγροτικού Ζητήματος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
  Σύνολο     13 12 25 50 30,0

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ   Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4801 Πτυχιακή εργασία Υ 36 34 20
4802 Πρακτική άσκηση Υ 4 16 10
Σύνολο 40 50 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος    Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1101 Μαθηματικά – Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ 2 1 3 7 5
1102 Αγροφυσική Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1103 Γεωργική Χημεία Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1104 Κυτταρολογία-Βιοχημεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11 6
1105 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1201 Μορφολογία  και Ανατομία  Φυτών Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1202 Εδαφολογία Υ ΜΓΥ 3 2 5 10 6
1203 Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα Υ ΜΓΥ 2 2 4 7 4
1204 Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1205  Γεωργικές- Θερμοκηπιακές Κατασκευές Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1206 Ζωοτεχνία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1203 Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα Υ ΜΕΥ 2 2 4 7 4
1204 Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
4401 Οικονομική Επιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
4402 Κοινή Οργάνωση Αγοράς αγροτικών Προιόντων Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
4404 Αγροτική Κοινωνιολογία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,0
4405 Συνεταιριστική Οικονομία Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 6,0
 4502 Μακροοικονομία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,0
4603 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
4702 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4403 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4503 Συγκριτική Γεωργία Υ ΜΕ 2 2 4 8 6,0
4504 Αγροτική Μεταρρύθμιση Υ ΜΕ 3 2 5 11 7,0
4505 Αγγλικά Ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 3 5 9 5,0
4601 Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική Ι Υ ΜΕ 3 2 5 10 6,0
4602 Αγροτική Πολιτική Υ ΜΕ 3 2 5 10 6,0
4604 Διεθνές Εμπόριο Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4605 Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος Υ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
4606 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΥ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
4607 Αγροτική Γεωγραφία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 7 4,0
4701 Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική ΙΙ Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
4703 Ανάπτυξη και Αγροτική Χωροθέτηση Υ ΜΕ 2 2 4 8 4,0
4704 Χρηματοδότηση Γεωργικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Υ ΜΕ 3 2 4 10 6,0
4705 Τεχνοοικονομικές Μελέτες στον Πρωτογενή Τομέα ΕΥ ΜΕ 2 2 4        8 5,0
4706 Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων ΕΥ ΜΕ 2 2 4        8 5,0
4707 Κλασσικά κείμενα του Αγροτικού Ζητήματος ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
4501 Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων Υ ΔΟΝΑ 3 2 5 11 6,0
4506 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 3 5 9 5,0
1106 Γεωργική Οικονομία Υ ΔΟΝΑ 3 3 8 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ/ECTS
θΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΓΥ+ΔΟΝΑ 14 (36%) 40 33 87
ΜΕΥ 9 (23%) 18 15 41
ΜΕ 18 (41%) 36 33 82
Πτυχιακή Εργασία 20
Πρακτική Άσκηση 10
Γενικό Σύνολο 39 (100%) 94 81 240

 

Comments are closed.