ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ τμ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Πρόλογος

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8οεξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος που παρακολουθούν.

Δικαίωμα, διάρκεια και χώροι πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών δηλαδή από το 7ο εξάμηνο, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κανονισμού σπουδών του εκάστοτε τμήματος.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Ο φοιτητής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τομέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας στην αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται να ασκηθεί πρακτικά. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους.

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα φοιτητή.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων φοιτητών

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν.1351/83 για την «εισαγωγή φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 174/85. την Κ.Υ.Α.αρ. Ε5/1797/20-3-86(Φ.Ε.Κ.183 τ.Β΄/14-4-86), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αρ. Ε5/4825/16-6-86(Φ.Ε.Κ.453 τ.Β/16-6-86), την Κ.Υ.Α. αρ. 2025805/2917/0022/30-4-93 (Φ.Ε.Κ 307 τ.Β΄/30-4-93), το αρ. 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995(Φ.Ε.Κ 156 τ.Α΄/31-7-95) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκούμενων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι φοιτητές αυτοί εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται ακέραια και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους. Οι πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα ούτε επίδομα κανονικής άδειας.

Α) Ιδιωτικός τομέας.
 1. Με ηλικία 25 ετών και άνω.

Ημερήσια αποζημίωση ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Για παράδειγμα από 14/02/2012 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 26,18€. Έτσι έχουμε 26,18 €×80%=20,94 €/ημέρα,δηλαδή το μήνα 20,94€×25 ημέρες=523,50 €. Ο εργοδότης καταβάλλει το παραπάνω ποσό στον φοιτητή ως μηνιαία αποζημίωση.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τον φοιτητή καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όπως προκύπτει από το παραπάνω παράδειγμα ο εργοδότης καταβάλλει 523,50 €/μήνα και επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% δηλαδή 261,75 €/μήνα.

 1. Με ηλικία κάτω των 25 ετών.

Ημερήσια αποζημίωση ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Για παράδειγμα από 14/02/2012 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 22,83€. Έτσι έχουμε 22,83€×80%=18,26 € / ημέρα, δηλαδή το μήνα 18,26 €×25 ημέρες=456,50 €. Ο εργοδότης καταβάλλει το παραπάνω ποσό στον φοιτητή ως μηνιαία αποζημίωση.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης δικαιούται επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τον φοιτητή καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όπως προκύπτει από το παραπάνω παράδειγμα ο εργοδότης καταβάλλει 456,50 €/μήνα και επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. το 50% δηλαδή 228,25 €/μήνα.

Β) Δημόσιος τομέας (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ,Ο.Τ.Α.)

Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 €.

Ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση

Όπως προκύπτει από το αρ.10 παρ.1,2 του Ν. 2217/94(Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄),από την Υ.Α.Ε5/1303/10-4-86 (Φ.Ε.Κ.168 τ.Β΄10-4-86), την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./21-12-94, την υπ’αριθ.69 εγκύκλιο Ι.Κ.Α./14-7-99,στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Ι.Κ.Α.και να ενημερώνεται κάθε έτος για αυτήν την αλλαγή.

Για το έτος 2008 (από 1/10/2008 έως σήμερα) το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης είναι 40,45 €, έτσι η ασφαλιστική εισφορά είναι 40,45 €×25 ημέρες × 1 % = 10,11 €/μήνα.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης δεν καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, άμεσα (φοιτητές κλπ.) ή έμμεσα (από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο αυτό (παροχών ασθενείας σε είδος – 6,45%) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον φορέα ή την επιχείρηση απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου κατά την ισχύουσα αναλογία, το δε ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται συνολικά σε 7,45% (ασφ/νου 2,15% – εργοδότη 5,30%).

Θεωρείται σκόπιμο ο πρακτικά ασκούμενος να δηλώνει, προς τον φορέα ή την επιχείρηση, αν καλύπτεται ή όχι για παροχές ασθενείας σε είδος από το δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

ΠΗΓΗ:   ΙΚΑ-Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων Εγκ.44/2004

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκουμένων

 1. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε(5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες του καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
 1. Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης .
 1. Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
 1. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της σχολής στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. που είναι γραμμένος:
  1. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

  2. Κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λ.π.)που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκουμένου κατά την πρακτική άσκηση.

 1. Για τους εργαζόμενους φοιτητές που θέλουν να κάνουν την πρακτική άσκηση στην υπηρεσία ή επιχείρηση που υπηρετούν, υποχρεούται ο εργοδότης να τους τοποθετήσει στο ανάλογο τμήμα ή θέση ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Σκοπός

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Δικαιούχοι  και Ωφελούμενοι

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι Τράπεζες και Φορείς που δεν  υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα   θα   απευθύνονται   στις  Υπηρεσίες  (ΚΠΑ 2) του  ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης  στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι  πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι  έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών  ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι  (εργοδότες) στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ   προκειμένου να επιχορηγηθούν είναι τα εξής:

 1. Την πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ – όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του.
 2. Την Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ) την οποία χορηγεί το ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική ΄Ασκηση Σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ που χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης).
 4. Α.Π.Δ. (αναλυτική Περιοδική δήλωση) εξαμήνου με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1% και  με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 210.
 5. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου.
 6. Οι εταιρείες ΕΠΕ & Α.Ε χρειάζεται να προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ  που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά της. Επίσης οι ΑΕ χρειάζεται να προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/96, με τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα δηλώνει τα εξής:
  1. το Α.Φ.Μ  της επιχείρησης,

  2. το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης, και

  3. ότι αποδέχεται τη προμήθεια της τράπεζας να χρεωθεί στον προαναφερόμενο λογαριασμό. η παραπάνω θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης και θα σφραγίζεται με την σφραγίδα της επιχείρησης

 8. Αθεώρητο Τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 6 Ν. 4093/2012), Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού  άνω του 1467.36  Ευρώ και  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού άνω των 2.934,70 Ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται:

i. στο ποσό των 26,18 Ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών  π.χ 26,18Χ80%=20,94Χ25= 523,5 Ευρώ και

ii. στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82Χ80%=18,26 Χ25= 456,5 ευρώ.

Εξαιρέσεις επιχορήγησης

 1. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, που έχουν δεχθεί ασκούμενους για τους οποίους επιχορηγούνται από οποιοδήποτε άλλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
 2. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κλπ για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν,
 3. Δεν επιχορηγεί Φορείς και Οργανισμούς που εντάσσονται στο Δημόσιο Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με  το ποσό των 176,08 Ευρώ  από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα.

Νομοθετικό πλαίσιο

α) Ν. 1351/83, η 30317/14.2.86 ΚΥΑ Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 116Β/19.2.86) η Απόφαση 31324/5.6.86  (ΦΕΚ 431Β/30.6.86).

β)  Η Ε5/1797/20.3.86 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 183/τ.β’/14.4.86) η Απόφαση με αριθμ. Ε5/4825/16.6.86 (ΦΕΚ 53τ.β’/16.7.86) ΚΥΑ, το Π.Δ. 174/85, το Π.Δ. 483/84, εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης με αριθμ. πρωτ. 94200/1986

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο από [Εδώ…].

Comments are closed.