Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων», Master in « Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products».

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι