Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το μήνα Νοέμβριο 2021 του ακαδ. έτους 2021-2022

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), σε φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Δεκαπέντε (15) φοιτητών/τριών, υποχρεωτικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη χρονική περίοδο από 01/11/2021 μέχρι και 31/10/2022 σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.

Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες

Ημερομηνίες έναρξης ΠΑ:

  1. 01/11/2021
  2. 01/12/2021
  3. 01/01/2022
  4. 01/02/2022
  5. 01/03/2022
  6. 01/04/2022
  7. 01/05/2022

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20-09-2021 έως 11-10-2021 από τους φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης ΠΑ κατά την περίοδο των αιτήσεων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις θα επαναληφθεί νέα προκήρυξη σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η αίτηση θα υποβάλλεται γραπτώς χρησιμοποιώντας το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και μαζί συνυποβάλλονται τα εξής:

  • 1. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής
  • 2. Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ
  • 3. Βεβαίωση πληρότητας προϋποθέσεων ΠΑ από τη Γραμματεία

Η παραπάνω αίτηση με τα συνοδευτικά της θα παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος όπου θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και του Τμήματος και έξω από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κουκούλι, π. ΤΕΙ).

Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (13 έως 18 Οκτωβρίου 2021) και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί την 21η Οκτωβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κουκούλι, π. ΤΕΙ).

Comments are closed.