Σημαντική Ενημέρωση για Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι αιτήσεις Δήλωσης Μαθημάτων γίνονται κάθε εξάμηνο εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, οριστικοποιούνται από την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και εν συνεχεία αναρτούνται στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Συνέλευση και θεωρώντας πως υπάρχουν στη διάθεση των φοιτητών μας πολλά μέτρα/μέσα  και διαδικασίες ώστε να γίνεται εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.

Comments are closed.