Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτική Δομή του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται με βάση:

και τα προγράμματα τριών κατευθύνσεων πέντε εξαμήνων  με τίτλους:

Το πρόγραμμα πληροί τους όρους της Νομοθεσίας και των Προεδρικών Διαταγμάτων σε σχέση με τον αριθμό και το περιεχόμενο των προσφερόμενων Υποχρεωτικών και Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων, το φόρτο εργασίας και τις αναλογούσες διδακτικές μονάδες, χωρίς να υποβαθμίζεται κατ’ ελάχιστο το επίπεδο εκμάθησης και επιστημονικής επάρκειας και να αλλοιώνεται η φιλοσοφία των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

Η διάρκεια των σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος είναι οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης. Τα τρία (3)  πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για τις τρεις Κατευθύνσεις (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής οικονομίας) ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (5) διαφοροποιούνται στο πλαίσιο των προαναφερομένων Κατευθύνσεων.

Κατά τη διάρκειά τους οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων σε παραγωγικές επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ερευνητικά Ινστιτούτα και εργαστήρια, σε περιβαλλοντικά πάρκα και καινοτόμες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα,  δίνοντας έμφαση στην επιστημονική μελέτη και την ομαδική εργασία. Το όγδοο (Η’)  εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Για τη λήψη του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα:

  • Να παρακολουθήσουν και να περάσουν επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα των επτά (7) εξαμήνων και επιπλέον τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα, επιλέγοντας από τις αντίστοιχες ομάδες μαθημάτων. Επιπλέον:
  • να εκπονήσουν επιτυχώς πτυχιακή εργασία, και
  • να ολοκληρώσουν ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης,

συγκεντρώνοντας με τον τρόπο αυτό 240 διδακτικές μονάδες (ΔΜ / ECTS).

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Comments are closed.