Αρδεύσεων – Στραγγίσεων

Εργαστήριο Αρδεύσεων και Στραγγίσεων

Tο εργαστήριο Αρδεύσεων και Στραγγίσεων δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης νερού με σκοπό την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού, την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, καθώς και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στο περιβάλλον η υπερκατανάλωσή του.

Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις τομείς: έρευνα, διδασκαλία και υπηρεσίες:

Έρευνα

 • Ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών μεταξύ φυτών, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη αρδεύσεων
 • Μέθοδοι χωρικής ολοκλήρωσης
 • Ανάλυση μετρήσεων και εκτίμηση παραμέτρων
 • Εφαρμογές προηγμένων μαθηματικών τεχνικών στη διαχείριση του νερού – υδροπληροφορική

Διδασκαλία

Το εργαστήριο υποστηρίζει μαθήματα που αφορούν τις Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, την Γεωργική Υδραυλική, την Φυσική Εδάφους και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Επίσης στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σπουδαστών και συμμετοχή τους στην έρευνα μέσω των πτυχιακών εργασιών.

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες σε κυβερνητικές αρχές και οργανισμούς και επίσης συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα.

Εργαστηριακές μετρήσεις και εργασίες πεδίου:

 • Χαρακτηριστικές καμπύλες υγρασίας εδαφών
 • Φαινόμενη πυκνότητα και υγρασία εδαφικών δειγμάτων
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμένου Εδάφους με περατόμετρα σταθερού, μεταβλητού φορτίου και τύπου Guelph
 • Μετρήσεις διηθητικότητας
 • Παρακολούθηση και μετρήσεις εδαφικής υγρασίας με χρήση μικροκυμάτων (TDR) και ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων
 • Σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων με χρήση ειδικού λογισμικού
 • Επιθεωρήσεις αρδευτικών δικτύων

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών:

 • Συλλογή δεδομένων με GPS, ψηφιοποίηση
 • Παραγωγή θεματικών χαρτών
 • Χωρική ανάλυση

2015719_Forum_IRMA_SYS2 DSCN0661 GIS_urban

Comments are closed.