Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

image002

vpapasot@upatras.gr, vpapasot@gmail.com
(+30) 26220 39008
(+30) 26220 39003 (Fax)
Αποτέλεσμα εικόνας για www http://www.agritech.teiwest.gr/gr/?page_id=408
Ωρες ΣυνεργασίαςΒιογραφικά Στοιχεία
Τετάρτη 11.00 – 12.00 & Πέμπτη 14.00-15.00

Short CV

Ο Β. Παπασωτηρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής – Βελτίωσης Φυτών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ΔΕ όπου ίδρυσε και το Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης. Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών και Διδάκτωρ Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μ/ίου Πατρών. H διδακτορική του διατριβή αφορούσε στη μελέτη της γενετικής δομής και τον προσδιορισμό των φυλογενετικών σχέσεων ειδών της οικογένειας Mugilidae. Υπήρξε υπότροφος Marie Curie για μεταδιδακτορικές σπουδές στο Ινστιτούτο Roslin (UK), ενώ κατά την περίοδο 2001-2005 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Center for Applied Genomics στο τμήμα Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Rutgers στην Πολιτεία του New Jersey ΗΠΑ, όπου ασχολήθηκε κυρίως με την κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων πρωτεϊνών που προσδένονται σε μόρια DNA, RNA (nucleic acid binding proteins) και την κατασκευή πρωτεϊνικών μικροσυστοιχειών (protein arrays). Σήμερα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας  και το γενετικό χαρακτηρισμό και βελτίωση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ), καθώς και άλλων φυτών με οικονομική σημασία όπως μελιτζάνα και φράουλα χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές τεχνικές και συσχετίζοντας αγροκομικά χαρακτηριστικά, οργανοληπτικές ιδιότητες των καρπών και χημειοτυπικούς χαρακτήρες με μοριακούς γενετικούς δείκτες. Συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας Innohub του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στα ΑΦΦ σε συνεργασία με παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Έχει δημοσιεύσεις σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Είναι μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών, ενώ έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν το γενετικό χαρακτηρισμό, την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας και τη συσχέτιση μοριακών δεικτών με φαινοτυπικούς χαρακτήρες με στόχο τη βελτίωση σε διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων ΑΦΦ.

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993).
 • Διδάκτωρ Γενετικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πάτρας (2000).
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Center for Applied Genomics, Public Health Research Institute, University of   Medicine and Dentistry of New Jersey, USA (2002-2005).

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα

 • Γενετική, Βελτίωση Φυτών, Βιοτεχνολογία-Ιστοκαλλιέργεια, Βιοστατιστική, Ασφάλεια Έργου – Προστασία Περιβάλλοντος.

 Ερευνητική δραστηριότητα

 • Γενετική των καλλιεργουμένων φυτών. Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και συσχέτιση γενετικών δεικτών με μορφολογικούς και βιοχημικούς χαρακτήρες.
 • Αειφορική Γενετική (Conservation genetics). Γενετική μελέτη απειλούμενων ενδημικών ειδών φυτών και ζώων.
 • Ανάλυση της γενετικής δομής πληθυσμών και εκτίμηση φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων οργανισμών.
 • Γονιδιωματική τεχνολογία

  Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 •  Vasilis Papasotiropoulos, Elena Klossa-Kilia, Stamatis N. Alahiotis and George Kilias (2007). Molecular Phylogeny of Grey Mullets (Teleostei: Mugilidae) in Greece: Evidence from Sequence Analysis of mtDNA Segments. Biochemical Genetics 45: 623-636
 •  Saaem, Ι., V. Papasotiropoulos, T. Wang, P. Soteropoulos, M. Libera. (2007). Ultra-high Density Hydrogel-Based Protein Nanoarrays. Journal of nanoscience and nanotechnology 7(8), pp. 2623-2632
 •  M. Bouga, G. Kilias,  P. C. Harizanis, V. Papasotiropoulos, and S. Alahiotis (2005). Allozyme Variability and Phylogenetic Relationships in Honey Bee  A. mellifera (Hymenoptera: Apidae) populations from Greece and Cyprus. Biochemical Genetics: 43(9-10), 471-483
 •  Reboul J, Vaglio P, Rual JF, et al. (2003). C. elegans ORFeome version 1.1: experimental verification of the genome annotation and resource for proteome-scale protein expression. Nat Genet. 2003 May; 34(1):35-41.
 •  KKlossa-Kilia E., Prassa M., Papasotiropoulos V., Alahiotis S. and Kilias G. (2002). Mitochondrial DNA diversity in Atherina boyeri populations as determined by RFLP analysis of three mtDNA segments. Heredity, 89: 363-370.

Comments are closed.